Darzelis klevelis

BENDROSIOS NUOSTATOS

| 0 comments

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų (toliau – švietimo įstaiga) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupė) tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą švietimo įstaigose. Šiam tikslui sukuriama duomenų apie grupes lankančius ir pageidaujančius jas lankyti vaikus bazė. Šis aprašas netaikomas priešmokyklinio ugdymo grupėms, kurių darbo trukmė yra 4 val. per dieną.

2. Aprašas reglamentuoja tėvų (globėjų) prašymų pateikimo, grupių sudarymo tvarką, duomenų bazės struktūrą, duomenų bazės valdytojo ir tvarkytojų funkcijas ir atsakomybę.

II. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS  

3.  Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pildo elektroniniu būdu arba juos pateikia bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą (toliau – švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas), ar Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą. Tėvų (globėjų) prašymai priimami ir elektronine programa registruojami nuolat.

4.   Prašyme nurodoma:

4.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;

4.2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);

4.3. pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data;

4.4. duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;

4.5. duomenys apie tėvus (globėjus).

5. Prie prašymo pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu): vaiko gimimo liudijimas, pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 10.1 punkte nurodytais atvejais.

6. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

III. GRUPIŲ SUDARYMAS

7. Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 dienos. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

8. Grupes savo įsakymu patvirtina švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

9. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Žin., 2010, Nr. 50-2454), nustatytus reikalavimus.

10. Priimant vaikus į grupes:

10.1. laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą, pirmenybę teikiant:

10.1.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

10.1.2. įvaikintiems 1,5 – 6 metų vaikams;

10.1.3. vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

10.1.4. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

10.1.5. vaikams iš socialiai remtinų šeimų ir vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

10.2. atsižvelgiama, ar vaikai yra Kauno miesto savivaldybės gyventojai, ir tik esant laisvų vietų einamaisiais mokslo metais priimami kitose savivaldybėse gyvenantys vaikai, jeigu jie pageidauja pradėti lankyti tais mokslo metais.

10.2. vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir vieno jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno miesto savivaldybėje.

11. Jei tėvų (globėjų) pageidaujamoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus pageidaujamoje švietimo  įstaigoje laisvai vietai, vaikas gali lankyti pageidaujamą įstaigą.

12. Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

12.1. sutarties šalys;

12.2. ugdymo programa;

12.3. šalių įsipareigojimai;

12.4. sutarties terminas;

12.5. nutraukimo pagrindai ir padariniai.

13. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

14. Ugdymo sutartis registruojama ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

15. Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma ugdymo sutarties kopija. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, švietimo įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

16. Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia švietimo įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.

17. Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

18. Apie vaiką, nustojusį lankyti grupę, švietimo įstaigos direktorius tą pačią dieną informuoja švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją.

 IV. DUOMENŲ BAZĖS STRUKTŪRA

19. Kauno miesto savivaldybėje kuriama ir pildoma bazė duomenų apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

20. Duomenų bazės paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie grupes ir jas lankančius ir pageidaujančius lankyti vaikus, siekiant optimaliai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei.

21. Duomenų bazės struktūra:

21.1. duomenys apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą: vietų skaičius grupėse, grupių modeliai pagal vaikų amžių, grupės darbo laiką, taikomos pedagoginės sistemos ar ugdymo metodikos, ugdymo programos, teikiamos papildomos paslaugos ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija (sprendžia duomenų bazės valdytojas);

21.2. duomenys apie grupes lankančius vaikus;

21.3. duomenys apie pageidaujančius grupes lankyti vaikus;

21.4. duomenys, pateikti tėvų (globėjų) prašymuose.

Parašykite komentarą

Required fields are marked *.